Algemene voorwaarden

(van BW Finance (37088584), gevestigd te Den Helder)

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Opdrachtnemer: BW Finance.
• Opdrachtgever: wederpartij van opdrachtnemer.
• Opdracht: overeenkomst tot dienstverlening, waarbij in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2 - Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Offertes
1. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte vermelde tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere in het kader van de opdracht te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Uitvoering en wijziging van de opdracht
1. De opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door wederzijdse ondertekening van de offerte en / of opdrachtbevestiging en wordt aangegaan voor een overeengekomen periode en kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een aan opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van (een deel van) de opdracht gestelde termijn geen fatale termijn. Verzuim treedt eerst in nadat opdrachtnemer door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld.
3. Opdrachtnemer verplicht zich de opdracht uit te voeren naar beste weten en kunnen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij hierover schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de noodzakelijke gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7. Indien de opdracht wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon en opdrachtgever akkoord is gegaan met het voor de uitvoering opgegeven tarief en de andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde opdracht levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor opdrachtgever geen grond om de opdracht op te zeggen of te annuleren.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5 - Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de opdracht
1. Het opschorten, ontbinden of (tussentijds) opzeggen van de opdracht dient te allen tijde per schriftelijk en aangetekend schrijven te gebeuren.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien opdrachtgever zijn in de opdracht overeengekomen verplichtingen, niet volledig of niet tijdig, nakomt, na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de overeengekomen verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van de in de opdracht overeengekomen verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.
4. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
5. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden aan betaling van de vorderingen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
7. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 - Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Naast genoemde oorzaken is daaronder ook begrepen wanprestatie door derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de opdracht verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de opdracht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke opdracht.

Artikel 7 - Honorarium
1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd om op voorschotbasis en /of periodiek te factureren.
2. Het overeengekomen honorarium en eventuele in rekening gebrachte vergoeding van gemaakte kosten is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van het overeengekomen honorarium door verhoging van de tarieven en aanpassing van de berekeningsmethodieken en / of werkwijzen.
4. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
5. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de aan het overeengekomen honorarium gekoppelde tarieven binnen 3 maanden na het aangaan van de opdracht worden verhoogd. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de gemiddelde tariefsverhoging, en dus honorariumverhoging, meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht indien de verhoging van het honorarium voortvloeit uit de wet.
6. Opdrachtnemer zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of hieraan gekoppelde tarieven schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7. Indien opdrachtgever de onder lid 5. van dit artikel beschreven verhogingen niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 10 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk te ontbinden tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de honorariumaanpassing of aanpassing van de hieraan gekoppelde tarieven in werking zou treden.

Artikel 8 - Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot en met het einde van de maand van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 - Retentierecht
1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan opdrachtnemer verschuldigde, heeft opdrachtnemer het recht de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan opdrachtnemer verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
2. Opdrachtnemer zal bij uitoefening van het in lid 1. van dit artikel bedoelde retentierecht trachten te voorkomen dat voor opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
1. Het door opdrachtnemer in het kader van de opdracht geleverde blijft eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten opdracht(en) is nagekomen.
2. Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 11 - Reclames
1. Klachten over de uitgevoerde opdracht of verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de opdracht of betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting van openstaande vorderingen van opdrachtnemer niet op.
3. Indien een klacht gegrond is, heeft opdrachtnemer de keuze tussen (gedeeltelijke) aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of de opdracht of werkzaamheden alsnog uit te voeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. De laatste optie dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer.
4. Indien het alsnog uitvoeren van de opdracht of verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onrechtmatig handelen door opdrachtgever of doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht over de afgelopen 12 maanden, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer  in voorkomend geval aanspraak geeft.
6. In de onder dit artikel beschreven schade zijn aanspraken van derden niet inbegrepen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van die derden.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
8. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt uiterlijk na 1 jaar, nadat de opdracht is uitgevoerd of de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 13 - Geheimhouding
1. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de uitkomsten, in welke vorm dan ook, van de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht of verrichte werkzaamheden te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 - Informatiebeheer
1. Opdrachtnemer is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer is echter niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.
2. Behoudens opzet of grove schuld, zal opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken voor compensatie van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de onder lid 1. bedoelde informatie of bescheiden. Hieronder zijn ook aanspraken van derden begrepen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 - Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar.
2. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance